• آدرس : اصفهان- خیابان دکتر بهشتی- موسسه آموزش عالی صبح صادق
  • تلفن : ۳۲۳۵۱۹۹۶-۰۳۱ داخلی ۲۴- دفتر مدیریت گروه
  • ایمیل : admin@bazarsanj.ir